Atıksu Hizmetleri

Ruhsatlandırma  ve Kontrol Hizmetleri
Aşağıda tanımlanmış olan belgeler için ASAT Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Ruhsatlandırma ve Kontrol Şube Müdürlüğüne başvurulur. 
a) İnşaat ruhsatı almak için başvuruda bulunan başvuru sahiplerine su-kanal izin belgesi düzenlemek ve bunlar ile ilgili gerekli olan atıksu tesisat proje kontrollerini yapmak ve onaylamak,
Su-Kanal İzin Belgesi Tarifesi: Kanalizasyon ve su şebekesinin mevcudiyeti hakkında ilgili kuruluşlara bildirilmek üzere resmi kurum, özel veya tüzel kişiler tarafından yapılan başvuru üzerine idare tarafından proje ve gerekli ise işin mahallinde inceleme yapılarak “Su-Kanal İzin Belgesi” düzenlenir. Bu belge üzerinde kanalizasyon ve su şebekesinin mevcudiyeti, kanalizasyon şebekesi mevcut ise bağlantı noktası ile ilgili bilgiler verilir ve bu esaslar dâhilinde yapının bağlantısının gerçekleştirilmesi sağlanır. Su-Kanal İzin Belgesi Tarifesi aşağıdaki şekilde hesaplanır;
Proje İnceleme Ücreti (PİÜ): 3 mühendis/ saat + 1 tekniker/saat + 1 daktilo memuru/saat’ tir.

PİÜ, yukarıdaki parametrelere bağlı olarak her yıl ASAT Yönetim Kurulunca belirlenir.  
Bu ücret;

Bu ücret;
a) Konutlarda: Daire Sayısı x PİÜ
                                   2
b) İşyerlerinde: Toplam İnşaat Alanı (m2) x PİÜ
                                            100

TL olarak alındıktan sonra “Su-Kanal İzin Belgesi ” düzenlenir.”
Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:
1-İmar Çapı Fotokopisi
2-Onaylı Mimari Proje
3-Tapu Kayıt Sureti
4- Tapu sahibi veya vekaleti olan kişi
Konuyla ilgili işlemler dilekçe kabulünden itibaren 3 gün içinde sonuçlandırılmaktadır.
b) Genel iskân (yapıda oturabilirlik) almak için başvuruda bulunan başvuru sahiplerine saha kontrolleri yapıldıktan sonra kanalizasyon bağlantı durum belgesi tanzim etmek,
Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:
1-Yapı Ruhsat Fotokopisi
2-Atıksu Şube Yolu Kontrol Belgesi
3- Tapu sahibi veya vekaleti olan kişi
Konuyla ilgili işlemler fiziki durumu uygun ise 3 gün içinde sonuçlandırılmaktadır.
c) ASAT’ın yetki ve sorumluluk sahası içerisinde bağlantı kalite kontrol ruhsatı görüşü almak için idareye başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin müracaatlarını yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerde tanımlı esaslara göre sonuçlandırarak görüş bildirmek,
Bağlantı kalite kontrol ruhsatı tarifesi: ASAT tarafından düzenlenen, endüstriyel atıksularla endüstrilerde oluşan evsel nitelikli atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya alıcı ortama boşaltma şartlarını belirleyen belgedir. Bu belgenin düzenlenmesi ile ilgili usül ve harçlar ASAT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve belirlenen fiyat üzerinden tahsil edilir.
Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:
1-Başvuru Formu ve Ekleri
2-Başvuru Sahibi Kimlik Fotokopisi
3-Atık Yağ Sözleşme Fotokopisi 
4-Vergi Levhası Fotokopisi
5-Faaliyet Raporu Fotokopisi
6-İmza Sirküsü Fotokopisi
7-Yetki Belgesi Fotokopisi(Şirketler için)
8-Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler için)
9- Turizm İşletme Belgesi (Oteller için)
Konuyla ilgili işlemler başvuru tarihinden itibaren  7 ile 15 iş günü içerisinde tamamlanır.
d) ASAT’ın yetki ve sorumluluk sahası içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı için görüşü almak için idareye başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin müracaatlarını yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerde tanımlı esaslara göre sonuçlandırarak görüş bildirmek,
İAÇ Ruhsatı görüş bildirme belgesi tarifesi : Evsel nitelikli atıksuyu bulunan her türlü imalata yönelik işyeri ve sanayi tesislerine, ASAT tarafından İşyeri Açma ve Çalışma (İAÇ) Ruhsatı hakkında görüş verilmesi safhasında bir defaya mahsus olmak üzere alınan bedeldir. Bu belgenin düzenlenmesi ile ilgili usül ve harçlar ASAT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve belirlenen fiyat üzerinden tahsil edilir.
Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:
1-Vergi Levhası Fotokopisi
2-Faaliyet Raporu veya Oda Kaydı Fotokopisi
3- Numarataj Belgesi Fotokopisi
Konuyla ilgili işlemler ön arıtma var ise ortalama 3 gün içerisinde tamamlanır.
e) Katılım Payları:
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 87. ve 88. Maddeleri gereği bir programa göre yapılacak yeni; içme, kullanma, endüstri suyu ve kanalizasyon yatırımları ile mevcutların genişletilmesi (tevsi), iyileştirilmesi (ıslahı) amacıyla yapılan harcamalar ve istek üzerine ASAT Genel Müdürlüğünce yapılacak işlerin toplam yatırım giderleri, tesislerin hizmet edeceği saha dâhilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı alınır.
Su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı = KP
Tesislerden yararlanacak gayrimenkulün yola nazaran arsa cephesi = L
Gayrimenkulün yararlanacağı su veya kanal hattına metre / tül maliyeti = T

Su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları:     KP = L x T x N
                                                                                                         3
Formülüne göre hesaplanan değerdir.

Bu değer gayrimenkulün arsa ve binasına ait toplam vergi değerinin %2’sini geçemez. 
Su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payları yararlanılacak su ve kanal hattının cephe uzunluğu ve çapına göre, uygulanacağı yılın, ASAT Genel Müdürlüğü ve İller Bankası rayiç fiyatları esas alınarak her iki hizmet için ayrı ayrı hesap edilir. 
Su ve Kanalizasyon harcamalarına katılma paylarının peşin ödenmesi halinde  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Madde 89 uyarınca ilgililerden %25 noksan alınır. 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 16 ıncı maddesinde belirtilen yerler, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu’nun 90ıncı maddesinde bahsi geçen ibadethaneler, 7061 sayılı Torba Yasa Kanunu’nun Madde 86 Ek Madde 2’de belirtilen “ Kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve hasteneler”, 3194 sayılı İmar Kanunun 23üncü maddesi hükümlerine uygun olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya sermayesinin %50’sinden fazlası belediyeye ait olan şirketlerce yapılan veya yaptırılan toplu konutlarda ve/veya işyerlerinden idarece onaylanmış projesine göre alt yapı tesislerinin ilgilisi tarafından yapılması halinde ve kanunlarına göre su ve kanalizasyon katılma payından muaf tutulan yerler hakkında harcamalara katılma payı tahakkuku yapılmaz.