Atıksu Hizmetleri

Kanalizasyon , Ruhsatlandırma  ve Kontrol Hizmetleri

Aşağıda tanımlanmış olan belgeler için ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Ruhsatlandırma ve Kontrol Şube Müdürlüğüne başvurulur. 

a) İnşaat ruhsatı almak için başvuruda bulunan başvuru sahiplerine altyapı bilgilendirme belgelerini düzenlemek ve bunlar ile ilgili gerekli olan atıksu tesisat proje kontrollerini yapmak ve onaylamak,

Altyapı Bilgilendirme Tarifesi: Kanalizasyon şebekesinin mevcudiyeti hakkında ilgili kuruluşlara bildirilmek üzere resmi kurum, özel veya tüzel kişiler tarafından yapılan başvuru üzerine idare tarafından proje ve gerekli ise işin mahallinde inceleme yapılarak “Altyapı Bilgilendirme Belgesi” düzenlenir. Bu belge üzerinde kanalizasyon şebekesinin mevcudiyeti, kanalizasyon şebekesi mevcut ise bağlantı noktası ile ilgili bilgiler verilir ve bu esaslar dâhilinde yapının bağlantısının gerçekleştirilmesi sağlanır. Altyapı Bilgilendirme Tarifesi aşağıdaki şekilde hesaplanır;

Proje İnceleme Ücreti (PİÜ): 1 mühendis/1,5 saat + 1 daktilo memuru/saat’ tir.
PİÜ, yukarıdaki parametrelere bağlı olarak her yıl ASAT Yönetim Kurulunca belirlenir.  

Bu ücret;
a) Konutlarda: Daire Sayısı x PİÜ
                                   2
b) İşyerlerinde: Toplam İnşaat Alanı (m2) x PİÜ
                                            100
c) Otel ve Motellerde: Oda Sayısı x PİÜ
                                           5
TL olarak alındıktan sonra “Altyapı Bilgilendirme Belgesi” düzenlenir.”

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:
1-İmar Çapı Fotokopisi
2-Onaylı Mimari Proje

Konuyla ilgili işlemler dilekçe kabulünden itibaren 3 gün içinde sonuçlandırılmaktadır.

b) Genel iskân (yapıda oturabilirlik) almak için başvuruda bulunan başvuru sahiplerine saha kontrolleri yapıldıktan sonra kanalizasyon bağlantı durum belgesi tanzim etmek,

Genel İskân ruhsatına esas atıksu şube yolu bilgilendirme tarifesi; ilgili kuruluşlara bildirilmek üzere resmi kurum, özel veya tüzel kişiler tarafından yapının tamamlanmasına müteakip genel iskân aşamalarında talep edilen kanalizasyona atıksu şube yolu bağlantı durumu ile ilgili belgelerin istenmesi durumunda, “Atıksu Şube Yolu Bağlantı Durum Belgesi” düzenlenir. İskân ruhsatına esas atıksu şube yolu bilgilendirme tarifesi; aşağıdaki şekilde hesaplanır:
İskân Kontrol Ücreti (İKÜ): 1 mühendis/saat + 1 tekniker/saat + 1 araç bedeli/saat+ 1 daktilo memuru/0,5 saat’tir.
İKÜ, yukarıdaki parametrelere bağlı olarak her yıl ASAT Yönetim Kurulunca belirlenir.  

Bu ücret;
a) Konutlarda: Daire Sayısı x İKÜ
                                   2
b) İşyerlerinde: Toplam İnşaat Alanı (m2) x İKÜ
                                            100
c) Otel ve Motellerde: Oda Sayısı x İKÜ
                                           5
TL olarak alındıktan sonra “Atıksu Şube Yolu Bağlantı Durum Belgesi” düzenlenir.”

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:
1-Yapı Ruhsat Fotokopisi
2-Atıksu Şube Yolu Kontrol Belgesi

Konuyla ilgili işlemler fiziki durumu uygun ise 3 gün içinde sonuçlandırılmaktadır.

c) ASAT’ın yetki ve sorumluluk sahası içerisinde deşarj kalite kontrol ruhsatı görüşü almak için idareye başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin müracaatlarını yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerde tanımlı esaslara göre sonuçlandırarak görüş bildirmek,

Deşarj kalite kontrol ruhsatı tarifesi: ASAT tarafından düzenlenen, endüstriyel atıksularla endüstrilerde oluşan evsel nitelikli atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya alıcı ortama boşaltma şartlarını belirleyen belgedir. Bu belgenin düzenlenmesi ile ilgili usül ve harçlar ASAT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve belirlenen fiyat üzerinden tahsil edilir.

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:
1-Başvuru Formu ve Ekleri
2-Kimlik Fotokopisi
3-Atık Yağ Sözleşme Fotokopisi (Yemekhane ve Restoranlar için)
4-Vergi Levhası Fotokopisi
5-Kapasite Raporu Fotokopisi (imalathaneler için)
6-Faaliyet Raporu Fotokopisi
7-İmza Sirküsü Fotokopisi
8-Yetki Belgesi Fotokopisi(Şirketler için)
9-Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketler için)

Konuyla ilgili işlemler başvuru tarihinden itibaren  7 ile 15gün İçerisinde tamamlanır.

Geçici deşarj izin belgesi tarifesi: Ön arıtma yükümlülüğü bulunan endüstriyel atıksu kaynaklarına ASAT tarafından verilen ve bu yükümlülüğün idari ve teknik ayrıntılarını tanımlayan belgedir. Bu belgenin düzenlenmesi ile ilgili usül ve harçlar ASAT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve belirlenen fiyat üzerinden tahsil edilir.

1-Başvuru Formu ve Ekleri
2-Kimlik Fotokopisi
3-Atık Yağ Sözleşme Fotokopisi
4-Vergi Levhası Fotokopisi
5-Kapasite Raporu Fotokopisi (imalathaneler için)
6-Faaliyet Raporu Fotokopisi
7-İmza Sirküsü Fotokopisi
8-Yetki Belgesi Fotokopisi
9-Ticaret Sicil Gazetesi (şirketler için)

Konuyla ilgili işlemler başvuru tarihinden itibaren  7 ile 15 gün İçerisinde tamamlanır.

d) ASAT’ın yetki ve sorumluluk sahası içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı için görüşü almak için idareye başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin müracaatlarını yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerde tanımlı esaslara göre sonuçlandırarak görüş bildirmek,

İAÇ Ruhsatı görüş bildirme belgesi tarifesi : Evsel nitelikli atıksuyu bulunan her türlü imalata yönelik işyeri ve sanayi tesislerine, ASAT tarafından İşyeri Açma ve Çalışma (İAÇ) Ruhsatı hakkında görüş verilmesi safhasında bir defaya mahsus olmak üzere alınan bedeldir. Bu belgenin düzenlenmesi ile ilgili usül ve harçlar ASAT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve belirlenen fiyat üzerinden tahsil edilir.

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:

1-Özel veya Tüzel kişi beyanı
2-Kimlik Fotokopisi
3-Atık Yağ Sözleşme Fotokopisi
4-Vergi Levhası Fotokopisi
5-Kapasite Raporu Fotokopisi (imalathaneler için)
6-Faaliyet Raporu Fotokopisi
7-İmza Sirküsü Fotokopisi
8-Yetki Belgesi Fotokopisi
9-Ticaret Sicil Gazetesi (şirketler için)

Konuyla ilgili işlemler ön arıtma var ise ortalama 3 gün içerisinde tamamlanır.

e) ASAT Tarifeler Yönetmeliği ve yönergeler doğrultusunda kanalizasyon ve su tesisleri harcamalarına ait katılım paylarını ilgilileri adına tahakkuklandırmak, katılım payı avansının tahsili sonrası emlak vergi beyanları oluşması aşamasında geri kalan kısmının tahakkuklarını hazırlamak, ilgili şube müdürlüğüne takip edilmek üzere bildirmek ve ortak paylaşıma açılan veri tabanına kaydetmek,

Katılım Payları:
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 87. ve 88. Maddeleri gereği bir programa göre yapılacak yeni; içme, kullanma, endüstri suyu ve kanalizasyon yatırımları ile mevcutların genişletilmesi (tevsi), iyileştirilmesi (ıslahı) amacıyla yapılan harcamalar ve istek üzerine ASAT Genel Müdürlüğünce yapılacak işlerin toplam yatırım giderleri, tesislerin hizmet edeceği saha dâhilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı alınır.

Su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı = KP
Tesislerden yararlanacak gayrimenkulün yola nazaran arsa cephesi = L
Gayrimenkulün yararlanacağı su veya kanal hattına metre / tül maliyeti = T
Gayrimenkulün toplam inşaat alanı = S
Adil bir katılımın sağlanmasına yönelik katsayı: N =    S       olmak üzere;
                                                                               1500

Su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları:     KP = L x T x N
                                                                                               2
Formülüne göre hesaplanan değerdir.

Burada L hesabı ile ilgili olarak ;

İnşaat alanı ≤ 500 m² ve L>20 mt ise Lmax=20 mt ,
500 m² < İnşaat alanı ≤  2000 m² ve L>30 mt ise Lmax=30 mt ,
2000 m² < İnşaat alanı ve L>50 mt ise Lmax=50 mt alınacaktır.

Bu değer gayrimenkulün arsa ve binasına ait toplam vergi değerinin %2’sini geçemez. Su ve kanalizasyon şebekelerine katılım paylarının binasız arsanın vergi değeri payına isabet eden kısmı, inşaat ruhsatının alınması aşamasında avans olarak tahsil edilir.

Bina tamamlandıktan sonra bağımsız bölümlere veya binanın tamamına tek su aboneliği verilmesi sırasında arsa değeri üzerinden alınan avans düşülerek, yapı değerinin emlak vergi beyanı üzerinden ayrıca % 2 oranından fazla olmamak üzere katılım payı tahsil edilir.

Su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payları yararlanılacak su ve kanal hattının cephe uzunluğu ve çapına göre, uygulanacağı yılın, ASAT Genel Müdürlüğü ve İller Bankası rayiç fiyatları esas alınarak her iki hizmet için ayrı ayrı hesap edilir. İbadet yerlerine, resmi park ve bahçelere, genel çeşmelere ve genel tuvaletlere katılma payları tahakkuku yapılmaz.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 16. maddesinde belirtilen yerler ve ibadet yerleri ile özel kanunlarına göre su ve kanalizasyon katılma payından muaf tutulan yerler hakkında harcamalara katılma payı tahakkuku yapılmaz.