İhale / TAŞINMAZ KİRALANMASI İŞİ İHALE İLANI

 

TAŞINMAZ KİRALANMASI İŞİ İHALE İLANI

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ASAT)

Genel Müdürlüğümüze ait Antalya Kaş İlçesi İslamlar Mahallesi Akbel Mevkide bulunan 104 Ada 285 parsel ve 4.836,88m2 alana sahip tarlanın 1.571,91 m2'si ASAT Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği 29/a maddesine göre Kapalı Teklif Artırma Usulü ihale ile kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    1- İdarenin; 
a)  Adresi            : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 ANTALYA
b)  Telefon numarası        : 242 3101200 
c)  Faks numarası        : 242 3101291
d)  Elektronik posta adresi    : ihale@asat.gov.tr
2- İhale konusu kiralama işinin;
a) Niteliği, türü ve miktarı    : Antalya Kaş İlçesi İslamlar Mahallesi Akbel Mevkide bulunan 104 Ada 285 parsel ve 4.836,88m2 alana sahip tarlanın 1.571,91 m2' si kiraya verilecektir. Bu ihale kısmi teklife açık olarak yapılacak olup kısım sayısı 6’dır. İsteklilerce her bir kiralanacak kullanım alanı kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen 6 kullanım alanı kısmından herhangi birine de teklif verilebilecektir. İşin tamamına veya bir kısmına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısımlardan biri veya işin tamamı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu olduğunda, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır. İstekliler, teklif ettiği kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır.
 Aşağıda kiraya verilecek tarlanın 6 kısım için kullanım alanları ve muhammen bedelleri ile yatırılacak geçici teminat tutarları belirtilmiştir.
       Kullanım alanı                                      Muhammen Bedeli                 Geçici Teminat tutarı
(1.Kısım) 203,07 m2 kullanım alanı                  8.122,80-TL                            243,68- TL
(2.Kısım) 181,53 m2 kullanım alanı                  7.261,20-TL                             217,84-TL
(3.Kısım)  180,61 m2 kullanım alanı                 7.224,40-TL                             216,73-TL
(4.Kısım) 330,77 m2 kullanım alanı                  13.230,80-TL                           396,92-TL
(5.Kısım) 264,23 m2 kullanım alanı                  10.569,20-TL                           317,08-TL
(6.Kısım) 411,70 m2 kullanım alanı                  16.468,00-TL                           494,04-TL
b) Kiralama süresi                            : Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl.


3- İhaleye ilişkin bilgiler;
a)  İhale usulü: ASAT İhale Uygulama Yönetmeliği - Madde 29/a maddesine göre Kapalı Teklif Artırma Usulü
b)  İhalenin yapılacağı adres: ASAT Genel Müdürlüğü İhale Salonu (Asma Kat-A11 Nolu oda) 
c)  İhale tarihi: 22/06/2020
d)  İhale saati: 14:30
e)  İhale komisyonu toplantı yeri: ASAT Genel Müdürlüğü İhale Salonu (Asma Kat-A11 Nolu oda)
4- İhale dokümanının görülmesi ve temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: ASAT Genel Müdürlüğü – İhale İşleri Şube Müd. (4. kat 403 Nolu oda) 
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: ASAT Genel Müdürlüğü – İhale İşleri Şube Müd. (4. kat 403 Nolu oda)
c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dâhil): 50,00 TL   (KDV Dâhil)

5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati
a)  Tekliflerin sunulacağı yer: ASAT Genel Müdürlüğü – Evrak Kayıt Servisi (5.Kat-517 Nolu oda) 
b)  Son teklif verme tarihi (İhale tarihi): 22/06/2020
c)  Son teklif verme saati  (İhale saati) : 14:30

6- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler  
6.1. İSTEKLİ'lerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
6.1.1.Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
6.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
          a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, bu durumda olunmaması halinde ise gerçek kişiye ait onaylı nüfus cüzdan sureti.
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
6.1.3.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
           b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
6.1.4.    Vekâleten ihaleye katılma halinde, İSTEKLİ adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
6.1.5.Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
6.1.6.Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen geçici teminat,
6.1.7.İsteklinin ortak girişim olması halinde, ihale dokümanında yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi
7. Kiralanacak yerleri görmek; inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek İSTEKLİ'nin sorumluluğundadır. Kiralanacak yer ve çevresinin görülmesi ile ilgili tüm masraflar isteklilere aittir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin kiralanacak yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.
8. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Tedavüldeki Türk Parasıdır.
9. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, sigorta ve KDV ile kira şartnamesinde belirtilen diğer hususlarla ilgili tüm masraflar teklif fiyata dâhildir. 
10. Kiralanacak yer için verilecek en az teklif  hangi kısım/kısımlar için teklif verilmiş ise o kısım/kısımlar için belirlenmiş muhammen bedelden az olamaz. İlk tekliflerin okunmasına müteakip yapılacak artırma sonunda kiralanacak kullanım alanları en yüksek bedeli verene kiralanır.
11. İstekliler muhammen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Muhammen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
13. İdare 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmaksızın yönetmelik hükümleri içerisinde ihaleyi yapıp, yapmamakta veya kısımlara bölerek yapmakta serbesttir.