İhale / SU KAYNAĞI KİRALANMASI İHALE İLANI

 

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT)

 

SU KAYNAĞI KİRALANMASI İHALE İLANI

                  Genel Müdürlüğümüz Manavgat İlçesi Burmahan mahallesi Darılık Mevkiinde bulunan 1 adet su kaynağının 6 lt/sn lik kısmı ASAT Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği 29/b maddesine göre Açık Teklif Usulü ile açık artırma şeklinde kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    
    1- İdarenin; 
a) Adı: Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü - ASAT
b) Adresi: Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulv. No: 3 Kepez/ANTALYA
            c) Telefon numarası: 0 242 310 12 00 
            d) Faks numarası:     0 242 310 12 91
            e) Elektronik posta adresi: ihale@asat.gov.tr

2- Kiraya verilecek su kaynağının;

a)    Niteliği, türü ve miktarı;  

İli            : Antalya
İlçesi            : Manavgat
Mahalle        : Burmahan
Mevki                    : Darılık
Koordinatları              : Y: 348886 X:4114000 (ED-50; UTM 6°)        
Niteliği        : Kaynak Suyu (Kiraya verilecek miktar 6 lt/sn dir.)
Suyun toplam debisi  : 22 lt/sn
Kiralanan suyun kullanım amacı: Ticari (şişeleme) amaçlı

b)    Muhammen bedeli ve geçici teminatı;

           Muhammen bedeli    : 514.037,00-TL (KDV Hariç)
           Geçici teminat bedeli    : 15.421,11-TL
 

c)    Kiralama süresi: Kira sözleşmesinin imzalanmasına müteakip 02.10.2021 tarihinde işe başlanacak ve bu tarihte yer teslimi yapılmış sayılacak. Ayrıca bir yer teslim işlemi yapılarak evrak düzenlenmeyecektir. .Kiralama süresi işin başlangıcından itibaren 9 (Dokuz) yıldır. 

İşe Başlama Tarihi: 02.10.2021
İşin Bitiş Tarihi: 02.10.2030

3- İhaleye ilişkin bilgiler;
a)  İhale usulü: ASAT İhale Uygulama Yönetmeliği - Madde 29/b’ye göre Açık Teklif Usulü
            b)  İhalenin yapılacağı adres: ASAT Genel Müdürlüğü İhale Salonu (Asma Kat-A11 Nolu oda) 
c)  İhale tarihi: 10/08/2021
d)  İhale saati: 14:30
e)  İhale komisyonu toplantı yeri: ASAT Genel Müdürlüğü İhale Salonu (Asma Kat-A11 Nolu oda)

4- İhale dokümanının görülmesi ve temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: ASAT Genel Müdürlüğü – İhale İşleri Şube Müdürlüğü (4. kat 403 Nolu oda) 
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: ASAT Genel Müdürlüğü – İhale İşleri Şube Müdürlüğü (4. kat 403 Nolu oda)
c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dâhil): 100,00 TL   (KDV Dâhil)

5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati
a)  Tekliflerin sunulacağı yer: ASAT Genel Müdürlüğü – Evrak Kayıt Servisi (5.Kat-517 Nolu oda) 
b)  Son teklif verme tarihi (İhale tarihi): 10/08/2021
c)  Son teklif verme saati  (İhale saati) : 14:30
6- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler  

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında teklif zarfı içerisinde sunmaları gerekir:

  a) Yerli istekli olduğunu gösteren belgeler;
1) Gerçek kişi olması halinde T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı veya noter tasdikli sureti, 
2) Tüzel kişi olması halinde vergi numarası, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

 b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
            c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) İş ortaklıklarında, iş ortaklığı beyannamesi ile birlikte iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ilgisine göre (a), (b) ve (d) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermeleri zorunludur.
f) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

7- Kiraya verilecek su kaynağı için verilecek en az teklif  belirlenmiş muhammen bedelden az olamaz. İhale Açık teklif usulü ile ilk tekliflerin alınmasına müteakip sunulan teklif zarflarının alındı sırasına göre artırma yapılmak üzere aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve artırma sonunda su kaynağı en yüksek bedeli verene kiralanacaktır. İhaleyi kazanan yüklenici, kiraya verme işleminin tamamlanması ve teklif edilen fiyatlar formunun imzalanmasından sonra  iptalini isteyemez.


8-  İstekliler muhammen bedelin altında olmamak üzere teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 


9- İhale, idari şartnamede belirtilen ihaleye katılamayacaklar haricinde tüm isteklilere açıktır.

10- İlk yıl kira bedeli, İhale bedeli olup, takip eden yıllardaki kira bedelleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen Yeniden Değerlendirme oranında (YDO) arttırılarak yükleniciden tahsil edilecektir.

11- İlk yıl için Kiralama bedelinin dörtte biri sözleşmenin düzenlendiği tarihte, kalanı üçer (3’ er) aylık dönemler halinde üç (3) eşit taksitle ödenir. Diğer yılların kirası ise; bir önceki yıl kirasına YDO (Yeniden Değerlendirme Oranı) oranında arttırılarak, bedeller yıl içinde dört (4) eşit taksitle üçer (3’ er) aylık dönemler halinde İdareye ödenir. Kiracı konulan yasak, tahdit ve mükellefiyetleri gerekçe göstererek, kira bedelinden indirim talebinde bulunamaz.

12- Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Tedavüldeki Türk Parasıdır.

13- Kiralanacak yeri görmek; inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek İSTEKLİ' nin sorumluluğundadır. Kiralanacak yer ve çevresinin görülmesi ile ilgili tüm masraflar isteklilere aittir.

14- İhale sonucunda üzerine ihale kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde idareye verilen geçici veya kesin teminat gelir kaydedilir. 

15- İdare, ihale dokümanında hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerini uygulamakta serbesttir.