İhale / SODYUM HİPOKLORİT SATIN ALINACAKTIR

 

SODYUM HİPOKLORİT SATIN ALINACAKTIR

 

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ASAT)

 

SODYUM HİPOKLORİT ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası    :    2020/620638
1-İdarenin
a) Adresi    :    Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 ANTALYA MERKEZ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası    :    2423101200 - 2423101291
c) Elektronik Posta Adresi    :    ihale@asat.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı     :    ASAT Genel Müdürlüğü Mücavir alan sınırları içerisinde su üretim tesislerimizde kullanılmak üzere 1.000.000 kg sodyum hipoklorit alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri     :    Antalya Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Duraliler Pompa İstasyonu, Boğaçay Pompa İstasyonu, Termesos Kuyu Sahası, Mücavir Alan Sınırındaki İlçeler
c) Teslim tarihi    :    İşe başlama tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günü içerisinde, klor sevkiyatı, klorlama işleminin yapılacağı periyotlara göre 5-7 günlük aralıklarla ve üretim kapasitesine göre ihtiyaç duyulacak miktarlarda yapılacaktır. 6360 Sayılı Kanunla büyükşehir belediyeleri sorumluluk alanı il mülki sınırı olduğu için, Büyükşehir belediyesi sorumluluk alanı il mülki sınırı içerisinde kalan istasyonlara da klor nakli yapılacaktır. Yeni istasyonlara klor nakilleri araç kapasitesi kadar yapılacaktır. Söz konusu teslimat yerlerinin artması veya eksilmesi ve belirtilen teslimat sürelerindeki artışlar veya azalmalar üretime göre değişeceğinden, bunlardan kaynaklanan ilave yerlerin artması veya eksilmesi veya teslimat zamanlarının artması veya eksilmesi durumunda Yüklenici hiçbir ek ödeme talep edemez. İşin gerekliliğinden dolayı kaynaklandığını kabul edecektir. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    ASAT Genel Müdürlüğü, İhale Salonu (Asma Kat - A11 Nolu oda) 
b) Tarihi ve saati    :    14.12.2020 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 
İstekliler TC. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. Mükerrer) sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında Ek-V’de belirtilen 5. Ürün tipine uygun (içme suyu dezenfektanları) Biyosidal Ürün Ruhsatnamesini teklif zarfı içerisinde sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: 
İhale konusu malın TS EN 901 31.01.2008 standartlarına uygunluğunu tevsik eden belgeler teklif zarfı içinde sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen klor içerikli kimyasal madde temini işleridir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASAT Genel Müdürlüğü, Evrak Kayıt Servisi (5.Kat - 517 Nolu oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.