İhale / KOJENERASYON ÜNİTESİ SATIŞI İHALE İLANI

 

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT)
KOJENERASYON ÜNİTESİ SATIŞI İHALE İLANI

 

              Genel Müdürlüğümüz Hurma Atıksu Arıtma Tesisinde bulunan Termal Çamur Kurutma Tesisinde mevcut 1(bir) adet Kojenerasyon Ünitesinin ASAT Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği 29/b maddesine göre Açık Teklif Usulü ile açık artırma şeklinde satışı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    
    1- İdarenin; 
a) Adı: Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü - ASAT
b) Adresi: Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulv. No: 3 Kepez/ANTALYA
c) Telefon numarası: 0 242 310 12 00 
d) Faks numarası:     0 242 310 12 91
          e) Elektronik posta adresi: ihale@asat.gov.tr
2- Satışı yapılacak 1(bir) adet Kojenerasyon Ünitesine ait özellikler ve muhammen bedeli ile geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir;
    Kojenerasyon ünitesi:Bir adet jeneratör, bir adet jeneratör kabini, bir adet egsoz gazı eşanjörü, bir adet 8 fanlı yatık tip kuru soğutucu istasyonu, bir adet ceket suyu devir daim pompası, bir adet yağ devir daim pompası, bir adet genleşme tankı, bir adet yağ tankı, step up (YnYn0) 2500 kvA trafo, AG dağıtım panosu, nötr direnci, kumanda panosu ekipmanlarından oluşmaktadır. Kojenerasyon ünitesini oluşturan tüm ekipmanlar montajlı durumdadır.
Muhammen bedeli    : 440.000,00-TL (KDV Hariç)
Geçici teminat bedeli    : 13.200,00-TL
 
3- İhaleye ilişkin bilgiler;
a)  İhale usulü: ASAT İhale Uygulama Yönetmeliği - Madde 29/b’ye göre Açık Teklif Usulü
            b)  İhalenin yapılacağı adres: ASAT Genel Müdürlüğü İhale Salonu (Asma Kat-A11 Nolu oda) 
c)  İhale tarihi: 22/06/2021
d)  İhale saati: 14:30
e)  İhale komisyonu toplantı yeri: ASAT Genel Müdürlüğü İhale Salonu (Asma Kat-A11 Nolu oda)
4- İhale dokümanının görülmesi ve temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: ASAT Genel Müdürlüğü – İhale İşleri Şube Müdürlüğü (4. kat 403 Nolu oda) 
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: ASAT Genel Müdürlüğü – İhale İşleri Şube Müdürlüğü (4. kat 403 Nolu oda)
c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dâhil): 50,00 TL   (KDV Dâhil)
5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati
a)  Tekliflerin sunulacağı yer: ASAT Genel Müdürlüğü – Evrak Kayıt Servisi (5.Kat-517 Nolu oda) 
b)  Son teklif verme tarihi (İhale tarihi): 22/06/2021
c)  Son teklif verme saati  (İhale saati) : 14:30
6- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler  
     İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında teklif zarfı içerisinde sunmaları gerekir:
  a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
  b) Yerli istekli olduğunu gösteren belgeler;
1) Gerçek kişi olması halinde T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı veya noter tasdikli sureti, 
2) Tüzel kişi olması halinde vergi numarası, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
            d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
f) İş ortaklıklarında, iş ortaklığı beyannamesi ile birlikte iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ilgisine göre (b), (c) ve (e) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı vermeleri zorunludur.
g) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
7- Yüklenici, ihale sözleşmesinin imzalanmasını müteakiben 30(otuz) takvim gün içerisinde sözleşme bedelinin tamamını Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına nakit olarak yatırmak ve akabinde aynı süre içinde üzerinde kalan kojenerasyon ünitesini teslim alıp götürmekle yükümlüdür.
8-  Satışlarda kojenerasyon ünitesine belirlenmiş muhammen bedel kadar teklif gelmemesi halinde satış işlemlerine son verilerek oturum kapatılır.
9- Artırma sonunda kojenerasyon ünitesi en yüksek bedeli verene satılır. Komisyon kararı duyurularak alıcının ve satış komisyonunun satış formunu imzalamasıyla satış tamamlanır. Bu aşamadan sonra herhangi bir artırma talebi kabul edilemez.İhaleyi kazanan alıcı, satışın tamamlanması ve satış formunun imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
10- İhale, ihale şartnamesinde belirtilen ihaleye katılamayacaklar haricinde tüm isteklilere açıktır.
11- Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Tedavüldeki Türk Parasıdır.
12- Satışı yapılacak olan kojenerasyon ünitesi döküman satın alındığına ilişkin form ibraz edilerek yetkililer nezaretinde Genel Müdürlüğümüze bağlı Sarısu mah. Tünektepe Mevkii 122. Sok. 18/B Konyaaltı / ANTALYA adresinde ASAT Hurma Atıksu Arıtma Tesisinde görülebilir ve yetkililerden bilgi alınabilir. Kojenerasyon ünitesi hâlihazır durumu ile satışa sunulmuş olup isteklilerin kojenerasyon ünitesini yerinde bizzat görerek ihaleye katıldığı kabul edilecektir. İhale üzerinde kalan istekli, tesellüm ettiği ekipmanın eksikleri, olmayan parçaları, arızalı parçaları, kırılan parçaları veya herhangi bir nedenle hasar görmüş kısımları için idareyi mali, hukuki, teknik açıdan sorumlu tutamaz.
13- İhale sonucunda üzerine ihale kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması veya sözleşme yapıldıktan sonra süresi içerisinde üzerinde kalan kojenerasyon ünitesini almaması halinde idareye verilen geçici veya kesin teminat gelir kaydedilir. 
14- İdare, ihale dokümanında hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerini uygulamakta serbesttir.
15- ASAT personelleri kojenerasyon ünitesi satış ihalesine katılamaz. İsteklinin bu pozisyonda olduğunun tespit edilmesi halinde en yüksek bedeli teklif etmiş olsa dahi geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale dışı bırakılır.