İhale / KATYONİK POLİELEKTROLİT

 

KATYONİK POLİELEKTROLİT


ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ASAT)


KATYONİK POLİELEKTROLİT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2022/414021
1-İdarenin
a) Adresi    :    Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 ANTALYA MERKEZ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası    :    2423101200 - 2423101291
c) Elektronik Posta Adresi    :    ihale@asat.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    160.000 kg Katyonik Polielektrolit (1. Kısım 100.000 kg, 2. Kısım 60.000 kg)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    :    1. Kısım mal teslimatı Hurma AAT; 2. Kısım mal teslimatı Lara AAT, Serik AAT, Çolaklı AAT, Kumköy AAT, Manavgat AAT, Konaklı AAT, Alanya AAT, Korkuteli AAT, Kemer AAT, Kumluca AAT, Kaş AAT' ne yapılacaktır.
c) Teslim tarihi    :    Poli sevkiyatları ihtiyaç durumuna göre Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı’nca belirlenen miktarlarda ve zamanlarda da partiler halinde talep edilebilecek ve mal teslimi Teknik Şartnamenin "5-MAL TESLİMİ VE NAKLİYE ŞARTLARI" başlıklı maddesinde belirtilen şekilde yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    ASAT Genel Müdürlüğü, İhale Salonu (Asma Kat - A11 Nolu oda)
b) Tarihi ve saati    :    25.05.2022 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b)Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
Aday veya istekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.
İstekliler tarafından bir ya da birden fazla yetkili satıcı/yetkili temsilci belgesi sunulabilir. Ancak sunulan belge/belgeler üzerinde ihale ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yıldan bir önceki yıl içerisinde düzenlenmiş olması şartıyla düzenlenme tarihinin belirtilmesi zorunludur. Yetkili satıcı/yetkili temsilci belgeleri teklif edilen malların üreticisi/ imalatçısı tarafından düzenlenecek, düzenlenen belge ekinde belgeyi düzenleyenin üretici/imalatçı olduğunu tevsik eden belgeler (Kapasite Raporu, Sanayi Sicil Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi, Yerli Malı Belgesi, Yetkili kurum/kuruluşlardan alınan belgeler) ile sunulacaktır. Belirtilen şekilde belgelerini sunmayan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Bu şartnamenin Fiyat dışı unsur başlıklı 35.2 maddesi ile teknik şartnamenin 4.2 maddesinde belirtildiği şekilde İhaleye katılacak olan firmalar, fiyat dışı unsur değerlendirmesinde kullanılmak üzere ihale dosyasında teklif verdikleri kısım ya da kısımlar ile ilgili ; Optimum Doz Test Tutanağı belgesini/belgelerini ve Geçerli Teklif Fiyat formunu/formlarını sunmak zorundadır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek olup, hesap yöntemi Teknik Şartnamede belirtilen ve firmalar tarafından belirlenecek optimum dozaj polielektrolit ihale sonucunun belirlenmesinde fiyat dışı unsur olarak hesaba katılacaktır.
İhaleye giren isteklinin fiyat dışı unsurlar dahil edilerek belirlenecek teklif birim fiyatı aşağıdaki formül ile hesaplanır. Bu teklifin hesaplanmasında harcanan polielektrolit miktarı 10’a bölünerek teklif fiyatı ile çarpılır ve geçerli teklif fiyat bulunur.
GEÇERLİ TEKLİF BİRİM FİYAT  =  Teklif Birim fiyatı (kg poli fiyatı) x  [(optimum doz(gram) / 10]
Geçerli teklif fiyatı en düşük olan firma teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilecektir. Bu değerlendirme isteklilerin teklif verdikleri kısımlar için ayrı ayrı yapılacaktır.
Optimum doz miktarını belirlemeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. İhaleye katılacak olan firmalar, ihale dosyasında “Optimum Doz Test Tutanağı” belgesini sunmak zorundadır.
İhaleye katılacak olan firmalar, ihale dosyasında tekliflerini “Geçerli Teklif Fiyat” formunu doldurarak sunacaklardır. “Geçerli Teklif Fiyat” forumunu doldurmayan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
İhaleye teklif veren firmalar optimum doz tutanağında belirlenen dozaj miktarının altında miktar yazarak fiyat teklifi vermesi durumunda, teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. Detay açıklamalara Teknik Şartnamenin 4. maddesinde yer verilmiştir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASAT Genel Müdürlüğü, Evrak Kayıt Servisi (5.Kat - 517 Nolu oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.