İhale / İÇMESUYU VE KANALİZASYON ARIZALARININ ASFALT TAMİRATLARININ YAPILMASI YAPIM İŞİ

 

ANTALYA DOĞU İLÇELERİNDE MEYDANA GELEN; İÇMESUYU VE KANALİZASYON ARIZALARININ ASFALT TAMİRATLARININ YAPILMASI YAPIM İŞİ


ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ASAT)


ANTALYA DOĞU İLÇELERİNDE MEYDANA GELEN; İÇMESUYU VE KANALİZASYON ARIZALARININ ASFALT TAMİRATLARININ YAPILMASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası    :    2022/436553
1-İdarenin
a) Adresi    :    Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 ANTALYA MERKEZ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası    :    2423101200 - 2423101291
c) Elektronik Posta Adresi    :    ihale@asat.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi     :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı     :    81500 m² Yama Asfalt ve 48000 m² Küçük Finişer ile Yama Asfalt Yapılması, 6800 ton Plent-Miks Temel Temin Edilmesi , 2050 ton Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Temin Edilmesi, 6800 ton Plentten Sahaya Nakli, 1750 m² İdare Malı BSK ile 7 cm Sıkışmış Kalınlıkta Yama Asfalt Yapılması 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    :    1.KISIM: Antalya ili; Manavgat, Serik, Aksu İlçeleri Merkez ve Köyleri. 2.KISIM: Antalya İli; Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı İlçeleri Merkez ve Köyleri.
c) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi    :    Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    ASAT Genel Müdürlüğü, İhale Salonu (Asma Kat - A11 Nolu oda) 
b) Tarihi ve saati    :    26.05.2022 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" ekinde yer alan A-IV veya A-V Grubu İşlerdir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği'dir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Fiyat puanı (FP) (60 PUAN)
Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 55 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
FP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır.
Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Bu formülde;
FP: İsteklinin fiyat  puanı,
Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük  teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.
A.2. Kalite Nitelik Puanı  (KNP) (40 PUAN)
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri  tabloda gösterilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği  fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y)  hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan  tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık  basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Kalite nitelik puanlaması için örnek:
ASAT-03 Sıra numaralı iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 200.000,00TL olsun,
İsteklinin  toplam teklif fiyatı( F) : 5.000.000,00  TL olsun,
Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (200.000,00/5.000.000,00) *100 =  %4
Aşağıdaki tabloya  göre  isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı % 1,18 - % 2,18 arasında  olmadığı için puan alamayacaktır.                 
                                          KALİTE NİTELİK PUAN TABLOSU
1.KISIM: Antalya ili; Manavgat, Serik, Aksu İlçeleri Merkez ve Köyleri.
Sıra No    İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması    İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı (Y)    Verilecek Kalite   Nitelik  Puanı (KNP)
ASAT-01    7 cm Sıkışmış Kalınlıkta Yama Asfalt Yapılması (Malzeme İşçilik ve Nakliye Dahil)    % 50,17 (eşit) ile % 93,17 (eşit) ve arasında ise    27
ASAT-02    Küçük Finişer ile 7 cm Kalınlıkta Yama Asfalt Yapılması (Malzeme İşçilik ve Nakliye Dahil)    % 15,13 (eşit) ile % 28,11 (eşit) ve arasında ise    9
ASAT-03    Plent-Miks Temel Temin Edilmesi (Kırılmış Ve Elenmiş Ocak Taşı İle) (Plentaltı)    % 1,18 (eşit) ile % 2,18 (eşit) ve arasında ise    1
ASAT-04    Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Temin Edilmesi (Kırılmış Ve Elenmiş Ocak Taşı İle) (Plentaltı)    % 2,81 (eşit) ile % 5,21 (eşit) ve arasında ise    2
ASAT-06    İdare Malı BSK ile 7 cm Sıkışmış Kalınlıkta Yama Asfalt Yapılması (İşçilik ve Nakliye Dahil)    % 0,32 (eşit) ile % 0,60 (eşit) ve arasında ise    1
          TOPLAM    40
 
 
2.KISIM: Antalya İli; Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı İlçeleri Merkez ve Köyleri.
Sıra No    İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması    İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı (Y)    Verilecek Kalite   Nitelik  Puanı (KNP)
ASAT-07    7 cm Sıkışmış Kalınlıkta Yama Asfalt Yapılması (Malzeme İşçilik ve Nakliye Dahil)    % 40,71 (eşit) ile % 75,61 (eşit) ve arasında ise    23
ASAT-08    Küçük Finişer ile 7 cm Kalınlıkta Yama Asfalt Yapılması (Malzeme İşçilik ve Nakliye Dahil)    % 21,64 (eşit) ile % 40,18 (eşit) ve arasında ise    12
ASAT-09    Plent-Miks Temel Temin Edilmesi (Kırılmış Ve Elenmiş Ocak Taşı İle) (Plentaltı)    % 1,38 (eşit) ile % 2,56 (eşit) ve arasında ise    1
ASAT-10    Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Temin Edilmesi (Kırılmış Ve Elenmiş Ocak Taşı İle) (Plentaltı)    % 4,95 (eşit) ile % 9,19 (eşit) ve arasında ise    3
ASAT-12    İdare Malı BSK ile 7 cm Sıkışmış Kalınlıkta Yama Asfalt Yapılması (İşçilik ve Nakliye Dahil)    % 0,76 (eşit) ile % 1,4(eşit) ve arasında ise    1
          TOPLAM    40
 
A.3. Toplam puan
TP= FP+KNP
Toplam puan, fiyat puanı ile kalite nitelik puanının toplamıdır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASAT Genel Müdürlüğü, Evrak Kayıt Servisi (5.Kat - 517 Nolu oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.