İhale / İÇMESUYU DEPOSU VE SANAT YAPILARI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

 

İÇMESUYU DEPOSU VE SANAT YAPILARI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR


ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ASAT)


ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE VE KEMER İLÇESİ YENİ İÇMESUYU DEPOLARI VE SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :    2022/934668
1-İdarenin
a) Adı    :    ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ASAT)
b) Adresi    :    Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 KEPEZ/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası    :    2423101200 - 2423101291
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    :    ANTALYA MERKEZ 5 İLÇE VE KEMER İLÇESİ YENİ İÇMESUYU DEPOLARI VE SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    Antalya merkez ilçelerinde ve Kemer ilçesin de toplam 19 adet 1000m3-1500 m3-2500m3-250m3-100m3-50m3 içmesuyu depoları ve 43 adet kaptaj, terfi gibi sanat yapılarının yapılması işlerini kapsar.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    Antalya merkez ilçeleri ve Kemer İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi    :    Yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    13.10.2022 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    ASAT Genel Müdürlüğü, İhale Salonu (Asma Kat - A11 Nolu oda)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" ekinde yer alan A-III “Boru Ve İletim Hattı İşleri”, A-IV “İçme-Kullanma Suyu Ve Kanalizasyon İşleri” ,  B-I “Bina İşleri” , B-II “Bina İşleri” veya B-III “Bina İşleri”dir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Fiyat puanı (FP) (60 PUAN) Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde; FP: İsteklinin fiyat puanı, Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder. A.2. Kalite Nitelik Puanı (KNP) (40 PUAN) Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Kalite nitelik puanlaması için örnek: ASAT-10 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 200.000,00TL olsun, İsteklinin toplam teklif fiyatı( F) : 5.000.000,00 TL olsun, Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (200.000,00/5.000.000,00) *100 = %4 Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı % 9,30 - % 17,28 arasında olmadığı için puan alamayacaktır. Sıra No İş Kalemi No. İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı (Y) Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KNP) 1 ASAT-11 2500 m3 depo yapılması % 12,64 (eşit) ile % 23,47 (eşit) ve arasında ise 7 2 ASAT-8 250 M3 GÖMME DEPO YAPILMASI % 9,30 (eşit) ile % 17,28 (eşit) ve arasında ise 4 3 ASAT-10 1500 m3 depo yapılması % 9,30 (eşit) ile % 17,26 (eşit) ve arasında ise 4 4 ASAT-12 Mevcut Sanat yapıları ve yeni yapılacak sanat yapılara Galvanizli boru direk ve Pvc kaplamalı galvanizli kafes tel ile koruma çiti yapılması Tip-1 % 7,18 (eşit) ile % 13,33 (eşit) ve arasında ise 4 5 ASAT-9 1000 m3 depo yapılması % 6,50 (eşit) ile % 12,06 (eşit) ve arasında ise 3 6 ASAT-7 100 M3 GÖMME DEPO YAPILMASI % 5,16 (eşit) ile % 9,58 (eşit) ve arasında ise 3 7 ASAT-13 Su Sayacı Muhafaza Panosu temini % 5,06 (eşit) ile % 9,40 (eşit) ve arasında ise 3 8 ASAT-6 50 M3 GÖMME DEPO YAPILMASI % 3.16 (eşit) ile % 5,86 (eşit) ve arasında ise 2 9 ASAT-5 30 M3 TERFİ BİNASI YAPILMASI % 2,87 (eşit) ile % 5,33 (eşit) ve arasında ise 2 10 ASAT-3 KAPTAJ ODASI YAPILMASI Tip 1-5 % 1,72 (eşit) ile % 3,19 (eşit) ve arasında ise 2 11 ASAT-17 Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI % 1,70 (eşit) ile % 3,16 (eşit) ve arasında ise 2 12 ASAT-18 Ø 14- Ø 28 Mm Nervürlü Beton Çelik Çubuğu, Çubukların Kesilmesi, Bükülmesi Ve Yerine Konulması % 1,28 (eşit) ile % 2,38 (eşit) ve arasında ise 1 13 ASAT-15 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) % 1,22 (eşit) ile % 2,26 (eşit) ve arasında ise 1 14 ASAT-1 Her Derinlikte ve Her Zeminde Makineli Serbest Kazı Yapılması % 1,07 (eşit) ile % 1,99 (eşit) ve arasında ise 1 15 ASAT-4 KAPTAJ ODASI YAPILMASI Tip 10-15 % 1,01 (eşit) ile % 1,87 (eşit) ve arasında ise 1 TOPLAM 40 A.3. Toplam puan TP= FP+KNP Toplam puan, fiyat puanı ile kalite nitelik puanının toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.