İhale / DÖŞEMEALTI İLÇESİ’NDE BULUNAN ATIKSU ARITMA TESİSİ YIKILMASI VE MOLOZ MALZEMENİN BERTARAFI İŞİ

 

ANTALYA İLİ DÖŞEMEALTI İLÇESİ’NDE BULUNAN ATIKSU ARITMA TESİSİ YIKILMASI VE MOLOZ MALZEMENİN BERTARAFI İŞİ İHALE İLANI

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ASAT)

Genel Müdürlüğümüze ait Antalya Döşemealtı İlçesi Çıplaklı Mahallesi 9477 Ada 4 parselde bulunan atıksu arıtma tesisi yıkılacak ve moloz malzeme bertarafı edilcektir. ASAT Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği 29/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    1- İdarenin; 
a)  Adresi            : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 ANTALYA
b)  Telefon numarası        : 242 3101200 
c)  Faks numarası        : 242 3101291
d)  Elektronik posta adresi    : ihale@asat.gov.tr
2- İhale konusu alımın;
a) Niteliği, türü ve miktarı    : ANTALYA İLİ DÖŞEMEALTI İLÇESİ’NDE BULUNAN ATIKSU ARITMA TESİSİ YIKILMASI VE MOLOZ MALZEMENİN BERTARAFI İŞİ
b) Muhammen bedeli           : 7.500,00-TL + KDV
c) Geçici teminat                     : 225,00-TL
d) Teslim yeri    : Antalya İli Döşemealtı İlçesi
e) İşin süresi                            : Sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim gündür.
3- İhaleye ilişkin bilgiler;
a)  İhale usulü: ASAT İhale Uygulama Yönetmeliği - Madde 29/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü
b)  İhalenin yapılacağı adres: ASAT Genel Müdürlüğü İhale Salonu ( Asma Kat-A11 Nolu oda ) 
c)  İhale tarihi: 18/10/2022
d)  İhale saati: 14:30
e)  İhale komisyonu toplantı yeri: ASAT Genel Müdürlüğü İhale Salonu( Asma Kat-A11 Nolu oda )
4- İhale dokümanının görülmesi ve temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: ASAT Genel Müdürlüğü – İhale İşleri Şube Müd. (4. kat  403 Nolu oda) 
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: ASAT Genel Müdürlüğü – İhale İşleri Şube Müd. (4. kat  403 Nolu oda)
c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dâhil): 100,00 TL   (KDV Dâhil)
5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati
a)  Tekliflerin sunulacağı yer: ASAT Genel Müdürlüğü – Evrak Kayıt Servisi (5.Kat-517 Nolu oda) 
b)  Son teklif verme tarihi (İhale tarihi): 18/10/2022
c)  Son teklif verme saati  (İhale saati) : 14:30
6- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler  
6.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
6.1.1.Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
6.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, bu durumda olunmaması halinde ise gerçek kişiye ait onaylı nüfus cüzdan sureti.
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
6.1.3.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
6.1.4.    Vekâleten ihaleye katılma halinde, İstekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
6.1.5.Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
6.1.6.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
6.1.7.İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi
7. İhale, verilen en yüksek uygun bedel üzerinden sonuçlandırılır.
8. İstekliler muhammen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Muhammen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
10. İdare 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmaksızın yönetmelik hükümleri içerisinde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.