İhale / DEMİR 3 KLORÜR (FECL3) ALIMI İŞİ

 

DEMİR 3 KLORÜR (FECL3) ALIMI İŞİ


ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ASAT)


DEMİR 3 KLORÜR (FeCl3) ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası    :    2021/432920
1-İdarenin
a) Adresi    :    Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 Kepez/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası    :    242 3101200 - 242 3101291
c) Elektronik Posta Adresi    :    ihale@asat.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı     :    Termessos Su Üretim Tesisinin ve Alanya Dim Su Üretim Tesisinin ihtiyacı olan "İçme ve Kullanma Sularının Arıtımında kullanılacak 150.000 kg %40’lık FeCl3 Çözeltisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri     :    Termessos Su Üretim Tesisi ve Alanya Dim Su Üretim Tesisi
c) Teslim tarihi    :    İdare'nin 365 günlük tahmini ürün ihtiyacı 150 ton olup, ihtiyaca binaen yaklaşık 100 ton Termessos Su Üretim Tesisine ve yaklaşık 50 ton Alanya Dim Çayı Su Üretim Tesisine gönderilecektir. Aylık ortalama 10 ton ve üzeri FeCl3 kimyasala ihtiyaç duyulacaktır. İdare ürünü ay içerisinde belirtilen miktarlar ve periyotta talep edebilecektir. Yükleniciden teslimatı istenilen her parti FeCl3 Çözeltisi talebi telefon, e-mail, faks yoluyla istenecek olup, Yüklenici talep alındı teyit yazısını aynı gün içinde mesai saati bitimine kadar İdarenin talep ettiği şekilde e-mail, telefon, faks numarasına gönderecektir. Siparişi yapılan FeCl3 Çözeltisi her ne sebeple olursa olsun (karayolu uzaklığı, trafik sıkışıklığı, hava şartları da dâhil olmak üzere) en geç 48 (Kırk sekiz) saat içinde Termessos ve Alanya Dim Çayı Su Üretim Tesisine teslim edilecektir. Talepler acil durumlarda kısa mesaj veya telefon ile irtibata geçerek de iletilebilir. Bu durumda FeCl3 sevkiyat formu, yüklenici tarafından tanzim edilerek sevkiyata çıkan araca teslim edilecektir. Yüklenici, İdare tarafından gönderilen form ile sevkiyata başlayacak ve ödemeye esas teşkil edecek olan FeCl3 Sevkiyat Formu teslimat yapılması sırasında ilgili kişiler tarafından doldurularak, İdareye teslim edilecektir. Detaylar teknik şartnamenin genel hususlar bölümünde belirtilmiştir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    ASAT Genel Müdürlüğü, İhale Salonu (Asma Kat - A11 Nolu oda) 
b) Tarihi ve saati    :    01.09.2021 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen kimyasal madde temini işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASAT Genel Müdürlüğü, Evrak Kayıt Servisi (5.Kat - 517 Nolu oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.