İhale / AVDAN, BEĞİŞ, DEREKÖY, KARGALIK VE MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ

 

KORKUTELİ İLÇESİ AVDAN, BEĞİŞ, DEREKÖY, KARGALIK VE MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ


ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ASAT)

 

KORKUTELİ İLÇESİ AVDAN, BEĞİŞ, DEREKÖY, KARGALIK VE MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :    2022/904452
1-İdarenin
a) Adı    :    ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ASAT)
b) Adresi    :    Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 KEPEZ/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası    :    242 310 1200 - 242 310 1291
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    :    KORKUTELİ İLÇESİ AVDAN, BEĞİŞ, DEREKÖY, KARGALIK VE MUHTELİF MAHALLELERİ İÇMESUYU İSALE HATTI YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    İçmesuyu hatları için 11.742 m HDPE boru ve 12.930 m Çelik boru döşenmesi ve bu imalatları kapsayan sanat yapılarını kapsamaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    Antalya İli Korkuteli İlçesi Avdan, Beğiş, Dereköy, Kargalık Ve Muhtelif Mahalleleri.
ç) Süresi/teslim tarihi    :    Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    06.10.2022 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    ASAT Genel Müdürlüğü, İhale Salonu (Asma Kat - A11 Nolu oda)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" ekinde yer alan A-III “Boru Ve İletim Hattı İşleri” veya A-IV “İçme-Kullanma Suyu Ve Kanalizasyon İşleri” dir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği veya Makine Mühendisliği 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Fiyat puanı (FP) (60 PUAN) Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde; FP: İsteklinin fiyat puanı, Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder. A.2. Kalite Nitelik Puanı (KNP) (40 PUAN) Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Kalite nitelik puanlaması için örnek: 3 sıra nolu iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 250.000,00TL olsun, İsteklinin toplam teklif fiyatı( F) : 5.000.000,00 TL olsun, Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (250.000,00/5.000.000,00) *100 = %5 Aşağıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı % 5,78 - % 10,73 arasında olmadığı için puan alamayacaktır. PUAN TABLOSU Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı (Y) Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KNP) 1 Her Türlü Zeminde Boru Hendeği Kazısı Yapılması % 2,38 (eşit) ile 4,42 (eşit) ve arasında ise 2 2 Granülometrik 0-4 kum ile boru yataklaması ve % 2,57 (eşit) ile 4,77 (eşit) ve arasında ise 2 gömleklemesinin yapılması ( Nakliyeler dahildir. ) 3 Ocak Taşından Kırılmış ve Elenmiş 0-30 mm % 5,78 (eşit) ile 10,73 (eşit) ve arasında ise 5 Agregadan Geri Dolgu Yapımı 4 Kazıdan çıkan malzemenin bertaraf edilmesi % 4,01 (eşit) ile 7,45 (eşit) ve arasında ise 4 5 DN150 ST37 6" Et kalınlığı 4,5 mm içi epoksi dışı % 14,43 (eşit) ile 26,81 (eşit) ve arasında ise 7 PE kaplı çelik boru temini , şantiyeye nakli ve imalatın sonuna kadar korunması 6 DN350 ST37 14" Et kalınlığı 5 mm içi epoksi dışı % 22,32 (eşit) ile 41,44 (eşit) ve arasında ise 8 PE kaplı çelik boru temini, şantiye nakli ve imalatın sonuna kadar korunması 7 DN350 ST37 14" Et kalınlığı 5 mm içi epoksi dışı % 3,36 (eşit) ile 6,24 (eşit) ve arasında ise 3 PE kaplı çelik borunun montajının ve işçiliğinin yapılması 8 Dış Çapı 160 mm, PN16 HDPE 100 Borunun temini , % 2,58 (eşit) ile 4,80 (eşit) ve arasında ise 3 nakliyesi ve imalatın sonuna kadar korunması 9 Dış Çapı 225 mm, PN16 HDPE 100 Borunun temini , % 5,63 (eşit) ile 10,45 (eşit) ve arasında ise 5 nakliyesi ve imalatın sonuna kadar korunması 10 Dış Çapı 315 mm, PN16 HDPE 100 Borunun temini , % 1,38 (eşit) ile 2,56 (eşit) ve arasında ise 1 nakliyesi ve imalatın sonuna kadar korunması TOPLAM 40 A.3. Toplam puan TP= FP+KNP Toplam puan, fiyat puanı ile kalite nitelik puanının toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.