İhale / ATIKSU ARITMA TESİSLERİ OTOMASYON SİSTEMİNE DAİR BAKIM, ARIZA TESPİTİ VE ONARIM HİZMETLERİ ALIMI

 

                                                        ATIKSU ARITMA TESİSLERİ OTOMASYON SİSTEMİNE DAİR BAKIM, ARIZA TESPİTİ VE ONARIM HİZMETLERİ ALIMI
                                                                                      ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ASAT)


ATIKSU ARITMA TESİSLERİ OTOMASYON SİSTEMİNE DAİR BAKIM, ARIZA TESPİTİ VE ONARIM HİZMETLERİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN    :    2022/922456
1-İdarenin
a) Adı     :    ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ASAT)
b) Adresi     :    Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 -/ANTALYA
c) Telefon ve faks numarası     :    2423101200 - 2423101291
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası     :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı     :    ATIKSU ARITMA TESİSLERİ OTOMASYON SİSTEMİNE DAİR BAKIM, ARIZA TESPİTİ VE ONARIM HİZMETLERİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı     :    32 adet Atıksu Arıtma Tesislerinde ve onlara ait Terfi istasyonlarında bulunan sistemlerin Bakım ve Onarımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     :    ASAT Genel Müdürlüğü'ne bağlı, Antalya ili sınırları içerisinde bulunan toplam 32 adet Atıksu Arıtma Tesisi ve onlara ait Terfi istasyonları
ç) Süresi/teslim tarihi     :    İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜçyüzAltmışBeş) gündür
d) İşe başlama tarihi     :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde işe başlanacaktır. 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati     :    10.10.2022 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)     :    ASAT Genel Müdürlüğü, İhale Salonu (Asma Kat - A11 Nolu oda)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuya veya özel sektöre gerçekleştirilen her türlü otomasyon sistemi veya scada kurulumu veya bu işlere dair bakım ve onarım  işlerinden herhangi birisi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.