İhale / ALANYA İÇMESUYU ARITMA TESİSİ ALANYA-OBA-TOSMUR-MAHMUTLAR-KESTEL-KARGICAK MAHALLELERİ İÇMESUYU İSALE

 

    ALANYA İÇMESUYU ARITMA TESİSİ ALANYA-OBA-TOSMUR-MAHMUTLAR-KESTEL-KARGICAK MAHALLELERİ İÇMESUYU İSALE VE ŞEBEKE ENTEGRASYONU YAPIM İŞİ
                                                                                     ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ASAT)


ALANYA İÇMESUYU ARITMA TESİSİ ALANYA-OBA-TOSMUR-MAHMUTLAR-KESTEL-KARGICAK MAHALLELERİ İÇMESUYU İSALE VE ŞEBEKE ENTEGRASYONU YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası    :    2022/512538
1-İdarenin
a) Adresi    :    Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 KEPEZ/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası    :    242 310 12 00 - 242 310 12 91
c) Elektronik Posta Adresi    :    ihale@asat.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı    :    600 gün Süre İle yüklenici tarafından Alanya İlçesi; Merkez, Oba, Tosmur, Mahmutlar, Kestel ve Kargıcak mahallelerinin sınırları içerisinde hatlarının döşenmesi, döşenecek olan yeni hatların mevcut hatlara veya mevcut depo/sanat yapısı ya da yeni yapılacak depo/sanat yapılarına bağlantılarının yapılması,10 adet yeni depo yapılması, sanat yapılarının yapılması, sathi ve sıcak asfalt yapılması işlerini kapsar.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    :    Alanya İlçesi; Merkez, Oba, Tosmur, Mahmutlar, Kestel ve Kargıcak mahallelerinin sınırları içerisi
c) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    :    Yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    ASAT Genel Müdürlüğü, İhale Salonu (Asma Kat - A11 Nolu oda)
b) Tarihi ve saati    :    23.06.2022 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" ekinde yer alan A-III “Boru Ve İletim Hattı İşleri” veya A-IV “İçme-Kullanma Suyu Ve Kanalizasyon İşleri” dir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği'dir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Fiyat puanı (FP) (60 PUAN)
Fiyat puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 60 formülü ile hesaplanacaktır.
Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Bu formülde;
FP: İsteklinin fiyat  puanı,
Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük  teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.
A.2. Kalite Nitelik Puanı  (KNP) (40 PUAN)
Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri  tabloda gösterilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği  fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y)  hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan  tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık  basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
Kalite nitelik puanlaması için örnek:
DÜKTİL-4 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 200.000,00TL olsun,
İsteklinin  toplam teklif fiyatı( F) : 5.000.000,00  TL olsun,
Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (200.000,00/5.000.000,00) *100 =  %4
Aşağıdaki tabloya  göre  isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı % 5,80 - % 10,76  arasında  olmadığı için puan alamayacaktır.                                
Sıra No    İş Kalemi  No.    İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması    İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı (Y)    Verilecek Kalite Nitelik Puanı (KNP)
1    DÜKTİL-1    DN800 mm C30 SINIFI DÜKTİL BORU Temini, şantiyeye nakli    % 21,49  (eşit) ile % 39,91 (eşit) ve arasında ise    7
2    DÜKTİL-4    DN350 mm C30 SINIFI DÜKTİL BORU Temini, şantiyeye nakli    % 5,80  (eşit) ile % 10,76 (eşit) ve arasında ise    4
3    DÜKTİL-3    DN500 mm C30 SINIFI DÜKTİL BORU Temini, şantiyeye nakli    % 4,82 (eşit) ile % 8,94 (eşit) ve arasında ise    4
4    AS-02    Reglaj, Temel ve Astar Yapılmasından Sonra Emülsiyon Asfalt İle Çift Kat Sathi Kaplama Yapılması (Yıkanmış, Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı İle)    % 4,82 (eşit) ile % 8,94 (eşit) ve arasında ise    3
5    DÜKTİL-2    DN600 mm C30 SINIFI DÜKTİL BORU Temini, şantiyeye nakli     % 3,96  (eşit) ile % 7,36  (eşit) ve arasında ise    3
6    depo1    200 m3 içmesuyu deposu yapımı    % 3,58 (eşit) ile % 6,64 (eşit) ve arasında ise    3
7    DÜKTİL-6    DN150 mm C40 SINIFI DÜKTİL BORU Temini, şantiyeye nakli    % 3,10 (eşit) ile % 5,76 (eşit) ve arasında ise    3
8    G-02    Ocak taşından kırılmış ve elenmiş 0-30 mm agregadan geri dolgu yapılması    % 3,04 (eşit) ile % 5,64 (eşit) ve arasında ise    2
9    G-01    Granülometrik 0-4 mm kum ile boru yataklaması ve gömleklemesinin yapılması    % 2,53 (eşit) ile % 4,69 (eşit) ve arasında ise    2
10    DÜKTİL-5    DN200 mm C40 SINIFI DÜKTİL BORU Temini, şantiyeye nakli    % 1,72 (eşit) ile % 3,20 (eşit) ve arasında ise    2
11    AS-01    7 cm Sıkışmış Kalınlıkta Yama Asfalt Yapılması (Malzeme İşçilik ve Nakliye Dahil    % 1,53 (eşit) ile % 2,83 (eşit) ve arasında ise    2
12    DÜKTİL-13    DN800 DÜKTİL FİTİNGS PARÇALARI Temini, şantiyeye nakli ve montajı    % 1,51 (eşit) ile % 2,81 (eşit) ve arasında ise    1
13    depo3    50 m3 içmesuyu deposu yapımı    % 1,39 (eşit) ile % 2,59 (eşit) ve arasında ise    1
14    K-02    Makinalı Dar Derin Hendek Kazısı Yapılması    % 1,13 (eşit) ile % 2,09 (eşit) ve arasında ise    1
15    S-10    DN800 PN25 Oransal Aktüatörlü İğne Vana ve Demontaj parçası birlikte TEMİNİ VE ŞANTİYEYE NAKLİ    % 0,99 (eşit) ile % 1,85 (eşit) ve arasında ise    1
16    A-01    Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI    % 0,91 (eşit) ile % 1,69 (eşit) ve arasında ise    1
               TOPLAM    40
A.3. Toplam puan
TP= FP+KNP
Toplam puan, fiyat puanı ile kalite nitelik puanının toplamıdır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASAT Genel Müdürlüğü, Evrak Kayıt Servisi (5.Kat - 517 Nolu oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.