İhale / 50.000 KG ESKİ SU SAYACI KARŞILIĞINDA YENİ SOĞUK SU SAYACI ALIM İŞİ

 

50.000 KG ESKİ SU SAYACI KARŞILIĞINDA YENİ SOĞUK SU SAYACI ALIM İŞİ İHALE İLANI

 

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ASAT)

Genel Müdürlüğümüze ait yaklaşık 50.000 kg kullanılmış eski su sayacı karşılığında yeni DN20 anma çaplı, 190mm boyunda, hız esasına göre çalışan, çok hüzmeli, kuru tip, soğuk su sayacı takas edilmek suretiyle ASAT Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği 29/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
    1- İdarenin; 
a)  Adresi            : Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3 ANTALYA
b)  Telefon numarası        : 242 3101200 
c)  Faks numarası        : 242 3101291
d)  Elektronik posta adresi    : ihale@asat.gov.tr
2- İhale konusu alımın;
a) Niteliği, türü ve miktarı    : Tahmini 50.000 kg eski su sayacı karşılığında yeni DN20 anma çaplı, 190mm boyunda, Q₃ = 2.5 m³/h anma debili, Q₃/Q₁ = 160 ölçme aralığına sahip, Q₂/Q₁ = 1.6  ve  Q₄/Q₃ = 1.25 olan, hız esasına göre çalışan, çok hüzmeli, kuru tip, soğuk su sayacı  alımı.                                                         
b) Muhammen bedeli           : 900.000,00-TL
c) Geçici teminat                     : 27.000,00-TL
d) Teslim yeri    : Gülveren Mah. Çakırlar Yolu, İtfaiye Yanı adresinde ASAT Genel Müdürlüğüne bağlı ambarlar.
e) İşin süresi                            : Sözleşmenin imzalandığı günü izleyen tarihten itibaren;  60 takvim günü. 
3- İhaleye ilişkin bilgiler;
a)  İhale usulü: ASAT İhale Uygulama Yönetmeliği - Madde 29/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü
b)  İhalenin yapılacağı adres: ASAT Genel Müdürlüğü İhale Salonu ( Asma Kat-A11 Nolu oda ) 
c)  İhale tarihi: 13/06/2019
d)  İhale saati: 14:30
e)  İhale komisyonu toplantı yeri: ASAT Genel Müdürlüğü İhale Salonu( Asma Kat-A11 Nolu oda )
4- İhale dokümanının görülmesi ve temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: ASAT Genel Müdürlüğü – İhale İşleri Şube Müd. (4. kat  403 Nolu oda) 
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: ASAT Genel Müdürlüğü – İhale İşleri Şube Müd. (4. kat  403 Nolu oda)
c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dâhil): 50,00 TL   (KDV Dâhil)
5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati
a)  Tekliflerin sunulacağı yer: ASAT Genel Müdürlüğü – Evrak Kayıt Servisi (5.Kat-517 Nolu oda) 
b)  Son teklif verme tarihi (İhale tarihi): 13/06/2019
c)  Son teklif verme saati  (İhale saati) : 14:30

6- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler  
6.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
6.1.1.Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
6.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
6.1.3.    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
6.1.4.    Vekâleten ihaleye katılma halinde, İstekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
6.1.5.Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
6.1.6.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,.
6.1.7.İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi
6.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
6.2.1.Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) doğrultusunda onaylanmış kuruluştan alınmış “AT Tip İnceleme Belgesi” ile “Üretim Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı” veya “Nihai Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı” veya “ Tam Kalite Güvencesini ve Tasarım İncelemesini Esas Alan Uygunluk Beyanı”.
6.2.2. Sayaçların boyanmasında kullanılan elektrostatik boyanın insan sağlığına zararlı olmadığına dair belgeler, 
6.2.3. TSE veya Uluslararası onay kuruluşlarından alınmış EN 14154 Standardına Uygunluk Belgesi
6.2.4. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi
7. 50.000 kg eski su sayacı karşılığında en fazla miktarda yeni su sayacı vermeyi teklif eden istekli Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenecektir. 
8. İstekliler tekliflerini, eski ve yeni su sayaçları için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İhale dokümanı ekinde verilen teklif mektubuna uygun olarak, istekliler tekliflerinde 1 kg eski su sayacı için teklif ettikleri birim fiyat ile 50.000 kg eski su sayacı için teklif ettikleri toplam tutarı ve karşılığında kaç adet yeni su sayacı vereceklerini, birim fiyatı ile toplam tutarını belirteceklerdir. Eski sayaçlar ile karşılığında verilecek yeni sayaçların toplam tutarları eşit olacak, Yüklenici yeni su sayaçlarını teslim edip, teslim ettiği yeni su sayacı miktarına (adet) karşılık, teklif ettiği miktarda kullanılmış eski su sayacı (kg) alacaktır. Yükleniciye bu iş karşılığında her hangi bir ödeme yapılmayacaktır. 
9. İstekliler tahmin edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Tahmin edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
11.Takas edilecek sayaçlar idare ambarlarında istekliler tarafından görülebilir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin takas edilecek malları incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.
12. İdare 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmaksızın yönetmelik hükümleri içerisinde ihaleyi yapıp, yapmamakta dilediğine yapmakta veya kısımlara bölerek yapmakta serbesttir.